Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Jakie błędy są popełniane przez uczestników procesu budowlanego?

20 listopada 2022

Jakie błędy są popełniane przez uczestników procesu budowlanego?

W budownictwie standard i jakość zależy od wielu czynników, w tym m.in. od technologii wykonywania, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, technik renowacyjnych. Jednak trafność realizacji przedsięwzięć zależy przede wszystkim od organizacji i zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym, koordynacji i synchronizacji realizacji poszczególnych zadań budowlanych, a co najistotniejsze – przestrzegania prawa, zarówno przez administrację publiczną, jak również przez wszystkich jego uczestników. Ten artykuł dotyczy praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego i konsekwencjach nieprzestrzegania przez nich obowiązujących przepisów prawnych.

 

    Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. szczegółowo reguluje prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Ponadto w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. DzU z 2016 r., póz. 290 z późniejszymi zmianami, przedstawiono obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego, tj.: inwestora, projektanta, kierownika budowy lub robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

      Najczęściej błędy popełniane przez uczestników tych są ujawniane w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej. Błędy w projekcie budowlanym wynikają z wadliwych i często nierzetelnych decyzji  oraz polegają na nieprzestrzeganiu przez projektanta przepisów techniczno-budowlanych. Istotne  błędy w projekcie budowlanym nie dają szans, nawet najlepszym wykonawcom,  na poprawną realizację projektu.  

    Wiele błędów popełnianych jest przez inwestorów, którzy dopuszczają się samowoli budowlanej, polegającej na wymuszaniu na wykonawcy, czy kierowniku budowy, realizacji inwestycji w sposób nadmiernie oszczędny przez np. zmianę technologii wykonania obiektu czy zmianę na tańsze materiały budowlane, co może stanowić nie tylko zagrożenie katastrofą budowlaną ale i obniżenie standardu i jakości obiektu budowlanego.    

     Błędy popełniane w procesie inwestycyjno-budowlanym są wynikiem braku wiedzy, doświadczenia oraz ignorancji porządku prawnego czy wręcz świadomego i celowego nieprzestrzegania przepisów techniczno-budowlanych i zasad sztuki budowlanej. Można zaliczyć do nich m.in. brak harmonogramu i poszczególnych etapów robót, co utrudnia logistykę i kontrolę, źle przygotowana i podpisana umowa z wykonawcą lub jej brak, co skutkuje zazwyczaj przedłużeniem okresu budowy, a także często przesunięciem terminu oddania obiektu do użytkowania i zazwyczaj prowadzą do konfliktu, brak cierpliwości inwestora i wymuszanie na wykonawcy przyspieszonego tempa robót, co wpływa na obniżenie jakości wykonania prac i inne.

      

 

       Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym, staranność i rzetelność w postępowaniu administracyjno-prawnym stanowią podstawę płynnej i racjonalnej realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych. Można więc wywnioskować, że przestrzeganie prawa w całym procesie inwestycyjno-budowlanym przez uczestników jest opłacalne, ponieważ kompetencje i wzajemne poszanowanie stron będzie tego gwarantem.                                                                                                                                    

 

Strona główna

Powrót

Posted by: Karolina Liana